User name:
 
Password:
   
Our Present Sales Network:
Northeast Region(Shenyang),Jilin; Beijing(Beijing, Tianjin, Hebei),Shandong; Southwest Region (Shanxi); Inner Mongolia, Jiangsu, Zhejiang, Hunan, Hubei, Anhui, Henan, Jiangxi
Contact Address: 10th Floor, Gaoxin Mansion, Wener Road, Hangzhou City, Zhejiang Province, China
Tel: +86-571-88866930

 

Market Department Tel: +86-571-88868242
Customer Center for Northeast: +86-24-25904739 Li Hongren
Customer Center for Southwet: +86-29-5395200 Tang Guohui
Shanxi Office: +86-29-2234516 Zhou Chen
Jilin Office: +86-431-8581858 Sun Yanru
Beijing Office: +86-10-82841201 Feng Jie
Shandong Office: +86-531-6966033 Ma Huachen

 

 


Copyright © 2003, Zhejiang Tianyuan Bio-pharmaceutical Co., Ltd. All Rights Reserved.
Member of ChemNet.com   
CPN   Supported by Hi2000